Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Wijkpanel Vosseparkwijk

Artikel 1: Naam, positie en definities.

Het wijkpanel is genaamd “Wijkpanel Vosseparkwijk”.  Het wijkpanel is een werkgroep van de wijkvereniging “De Toekomst-Vosseparkwijk” en valt daarmee onder diens juridische rechtspersoon.

 • Vosseparkwijk wordt verder in dit document aangeduid als “de wijk”.
 • Onder Vosseparkwijk valt het gebied in Leeuwarden tussen Harlingertrekweg, Heliconweg, Europaplein tussen Helicon- en Harlingerstraatweg, Harlingerstraatweg zuidzijde, Westersingel, aangevuld met de zgn Schrijversbuurt ten westen van de Heliconweg.
 • Wijkvereniging “De Toekomst-Vosseparkwijk” wordt verder in dit document aangeduid als “de wijkvereniging”.
 • De gemeente Leeuwarden wordt verder in dit document aangeduid als “de gemeente”.
 • Wijkpanel Vosseparkwijk wordt verder in dit document aangeduid als “wijkpanel”.

Artikel 2: Doelstelling

Het wijkpanel is de belangrijkste gesprekspartner van gemeente bij de belangenbehartiging van de wijk en haar bewoners en denkt mee over de maatregelen in en het beleid voor de wijk.

Artikel 3: Middelen

Om de in Art.2 genoemde doelstelling te bereiken, worden navolgende middelen aangewend:

 • Advies aan het gemeentebestuur, gevraagd en ongevraagd, over alle zaken die voor de Wijk van belang zijn.
 • Het stimuleren en ondersteunen van activiteiten die de genoemde doelstelling bevorderen.
 • Het regelmatig publiceren van bezigheden en vergaderdata om de wijkbewoners op de hoogte te houden en te stimuleren.
 • Het verstrekken van beleidsondersteunende en beleidsbepalende adviezen en/of informatie aan bewoners van de wijk en andere belanghebbenden.

Artikel 4: Samenstelling, vergaderingen

 • Het wijkpanel bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemene panelleden.
 • Voorzitter, penningmeester en secretaris zijn zgn “speciale functies”.
 • De speciale functies hebben dezelfde stem, rechten en plichten als de algemene panelleden.
 • Benoeming van de 3 speciale functies dient unaniem te zijn.
 • De speciale functies kunnen worden gecombineerd door 1 persoon, doch niet meer dan 2 functies tegelijk.
 • Iedere inwoner van de wijk van 18 jaar of ouder mag toetreden tot het wijkpanel. Aanmelden kan via een wijkpanellid of spontaan.
 • De speciale functies kunnen worden ingevuld door iemand woonachtig buiten de wijk, echter alleen bij unanieme instemming.
 • Elk nieuw wijkpanellid heeft een “proefperiode” van 3 maanden. In deze periode wordt van beide kanten beoordeeld of aan de verwachtingen wordt voldaan. Tijdens die periode is het een zgn aspirant-lid.
 • Een aspirant-lid kan tijdens of na de proefperiode zonder opgaaf van redenen stoppen.
 • Als het zittende wijkpanel niet met en aspirant-lid verder wil, dient dus een unaniem besluit te zijn en voorzien van onderbouwing.
 • De zittingsduur van een wijkpanellid is in principe voor onbepaalde tijd.
 • Het wijkpanel vergadert 1 keer maand in wijkgebouw “De Toekomst” . Datum en tijdstip van vergadering wordt bij meerderheid van stemmen bepaald.
 • De wijkpanelvergaderingen zijn openbaar en voor iedere wijkbewoner toegankelijk.
 • Agendapunten kunnen worden ingebracht door bewoners, wijkpanelleden en gemeente.

Artikel 5: Taken en verantwoordelijkheden.

Algemeen:

 • Het wijkpanel dient zich van alle aangelegenheden de wijk betreffende op de hoogte te stellen.
 • Het wijkpanel vertegenwoordigt alle bewoners van de wijk. Persoonlijke voorkeuren en/of meningen mogen daarin geen rol spelen.
 • Jaarlijks in kwartaal 4 legt het wijkpanel verantwoording af aan de bewoners van de wijk, wijkvereniging en gemeente.
 • Verantwoording kan door het beleggen van een wijkconferentie of schriftelijk.

Voorzitter.

 • De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt de agenda samen.
 • De voorzitter kan in overleg met de meerderheid van het wijkpanel een extra vergadering uitschrijven.
 • De voorzitter ziet toe op naleving van het huishoudelijk reglement.
 • De voorzitter kan een discussie sluiten als hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht.

Penningmeester:

 • De penningmeester administreert de financiën van de Raad. Hij onderhoudt het contact met de gemeente voor de daadwerkelijke financiële administratie, die aldaar gevoerd wordt.
 • De penningmeester coördineert het opstellen van de begroting en legt verantwoording af over het afgelopen boekjaar.
 • De penningmeester zorgt voor het indienen van de begroting bij de gemeente.

Secretaris:

 • De secretaris zorgt voor de notulen van alle vergaderingen, uitgezonderd die van werk- en projectgroepen, die zelf verantwoordelijk zijn voor het maken van notulen. Het daadwerkelijk notuleren van vergaderingen kan aan een externe kracht worden uitbesteed.
 • De secretaris coördineert het samenstellen van het jaarverslag.

Artikel 6: Werkwijze

 • De bij het wijkpanel onderhanden onderwerpen worden onderverdeeld in projecten. Elk project heeft een zgn “trekker” en een “backup”. De trekker is verantwoordelijk voor de voortgang en realisatie van het project en brengt verslag uit van het verloop tijdens de vergaderingen. Bij afwezigheid van de trekker, neemt de backup dit over.
 • Projecten kunnen worden aangevuld met vrijwilligers uit de wijk en/of specialisten die voor de uitvoering nodig/nuttig zijn.
 • Besluiten worden tijdens vergaderingen met meerderheid van stemmen genomen, tenzij anders aangegeven in dit reglement.
 • Bij staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 • De werkzaamheden voor het Wijkpanel zijn onbezoldigd. Kosten die door panelleden worden gemaakt in het kader van werkzaamheden voor het panel worden, na overlegging van een gespecificeerde rekening aan de penningmeester, voor 100% vergoed.

Artikel 7: Communicatie

 • Communicatie naar de bewoners van de wij gebeurt periodiek in het orgaan van de wijkvereniging “Vosseparknieuws”.
 • Het wijkpanel stimuleert communicatie via digitale social media om zoveel mogelijk wijkbewoners te bereiken.
 • Bij communicatie met de gemeente wordt altijd de door de gemeente aangestelde wijkmanager betrokken.

Artikel 8: Geschillen en klachten

 • Klachten van bewoners over het functioneren van het wijkpanel of wijkpanelleden worden in eerste instantie behandeld door het wijkpanel De voorzitter dient een schriftelijk ingediende klacht te agenderen voor de eerstvolgende vergadering, indien deze klacht ondertekend is door tenminste tien inwoners van achttien jaar of ouder.
 • Wordt geen bevredigende oplossing gevonden, dan kunnen zowel het wijkpanel als de betrokken bewoners een bindende uitspraak inzake het geschil vragen aan burgemeester en wethouders.
 • Ontstaat een geschil tussen wijkpanel en burgemeester en wethouders dan kan een der partijen dit voorleggen aan de raadscommissie voor algemene zaken.

Artikel 9: Privacy reglement AVG

 • Het wijkpanel houdt rekening met de privacy volgens de wet AVG van allen met wie zij contact heeft in het kader van de uitvoering van haar taken (wijkbewoners, gemeentelijke ambtenaren, derden waarmee zaken worden gedaan).
 • De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de specifieke taak waarvoor deze zijn doorgegeven. De informatie kan worden gedeeld met de gemeente Leeuwarden, bijvoorbeeld voor het doen van betalingen.
 • Bewaartermijn is 5 jaar.
 • Ieder die persoonsgegevens aan het wijkpanel heeft doorgegeven kan een verzoek indienen via wijkpanel@vosseparkwijk.nl om deze te verwijderen. Verwijderen zal middels mail bevestigd worden.

Artikel 10: Slotbepalingen

 • Dit reglement is verkrijgbaar bij elk lid van het wijkpanel. Ieder aspirant-lid ontvangt een exemplaar van de voorzitter.
 • Aanvaarding van het lidmaatschap van het wijkpanel betekent automatisch aanvaarding van dit reglement.
 • Leden van het wijkpanel zijn uit hoofde hiervan alleen verantwoording verschuldigd aan de bewoners van de wijk en niet aan het gemeentebestuur en/of anderen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het voltallige wijkpanel bij meerderheid van stemmen.