Wijkvisie

Samen werken aan een leefbare en groene Vosseparkwijk, daar gaan we voor!

Vier Speerpunten
Het wijkpanel is de schakel tussen de gemeente en de bewoners van de Vosseparkwijk. Het wijkpanel behartigt hier zoveel mogelijk de belangen van alle wijkbewoners. Als wijkpanel zetten wij in op het behoud van de ruimtelijke (omgevings) kwaliteit van de wijk. De sterke punten van de wijk willen wij behouden en uitbreiden waar mogelijk. Hierbij richten wij ons op vier speerpunten.

1. Groen
De Vosseparkwijk is een groene wijk met het mooie Vossepark waaraan de wijk haar naam dankt. Het behoud en herstel van (de kwaliteit van) openbaar groen en stimuleren van meer particulier groen in de wijk past in een duurzame groene leefomgeving. Wij roepen daarom bewoners in de wijk op om onze wijk te vergroenen. Zo is er de mogelijkheid om een boomspiegel te adopteren van de gemeente, maar ook stimuleren wij u om eigen tuinen te ontharden (tegel eruit, struik erin).

2. Leefbaarheid
Bij leefbaarheid gaat het eigenlijk om het algehele welbevinden van de wijkbewoners in de openbare ruimte. Hoe aantrekkelijk is de Vosseparkwijk om te wonen als het gaat om omgevingskwaliteit, aanwezige voorzieningen, bereikbaarheid, verkeers- en sociale veiligheid en onderhoud van de openbare ruimte. De Vosseparkwijk kent een bruisende wijkvereniging die veel activiteiten organiseert. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie in de wijk.

3. Infra & Mobiliteit
Met de toenemende verkeersdruk in en om de wijk is het belangrijk om het verkeer en verkeersveiligheid op de agenda te zetten. Het gaat hier om een goede bereikbaarheid en
ontsluiting van de wijk maar ook om veiligheid voor spelende kinderen, voldoende parkeervoorzieningen, openbare verlichting enzovoort. Dit vergt een afweging tussen het aanbrengen van onder andere verkeersremmers, voorkomen van sluipverkeer en het mogelijk maken van een vlotte doorstroming voor zowel auto’s, fietsers als voetgangers. Het wijkpanel is daarom ook betrokken bij gemeentelijke Vrijbaan-projecten die van invloed kunnen zijn op
de verkeersdruk en de verkeersontsluiting van de Vosseparkwijk.

4. Stedenbouw en architectuur
De Vosseparkwijk is een jaren 30 wijk met de karakteristieke bouwstijl. Ook zijn er diverse monumentale panden en bijzondere elementen die onze wijk zo karakteriseren, zoals het Vossepark (of Westerpark zoals het officieel heet) en de voormalige MTS. Het wijkpanel zet in op het behoud en herstel van deze karakteristieke elementen.

In het verleden heeft het wijkpanel het wandelboekje “Voetstappen in de Vosseparkwijk” gerealiseerd. In dit wandelboekje wordt aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van de wijk en de aanwezige karakteristieke gebouwen in de wijk.